Text extras din aplicatia ECRIS LLDS dezvoltata de INDACO SYSTEMS


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL PARCHETELOR
 din 21/02/2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 05/03/2007
Intrare în vigoare: 05/03/2007

   TITLUL V
Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă tribunale şi
a parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie

   CAPITOLUL I
 Conducerea şi structura parchetelor de pe lângă tribunale şi a
parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie

   Art. 81. -(1) Parchetele de pe lângă tribunale şi parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie sunt conduse de prim-procurori, ajutaţi de unul sau, după caz, 2 prim-procurori adjuncţi, în funcţie de volumul de activitate.
   (2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti primprocurorul este ajutat de 1-3 adjuncţi.
   (3) Prim-procurorul adjunct ori, după caz, prim-procurorii adjuncţi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de prim-procuror, coordonând şi controlând activitatea secţiilor ori a altor compartimente ale parchetului repartizate de acesta.
   (4) Acolo unde există un singur prim-procuror adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al prim-procurorului. În perioada absenţei prim-procurorului sau a imposibilităţii exercitării funcţiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, prim-procurorul adjunct îl înlocuieşte de drept în exercitarea atribuţiilor ce îi revin în această calitate.
   (5) În cazul în care există doi prim-procurori adjuncţi, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea celor care exercită conducerea parchetului de pe lângă tribunal. De asemenea, prin ordin se va stabili şi ordinea în care se exercită conducerea parchetului de pe lângă tribunal, în cazul absenţei sau al imposibilităţii exercitării funcţiei concomitent de către prim-procurorul, adjunctul sau adjuncţii săi.
   (6) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnătură numai prim-procurorului adjunct sau, după caz, unui procuror şef secţie, în condiţiile legii şi pe perioadă determinată.
   Art. 82. -(1) Prim-procurorul are următoarele atribuţii:
   1. organizează, conduce, coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe lângă tribunal, potrivit legii şi ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   2. conduce compartimentul de informare şi relaţii publice şi desemnează un purtător de cuvânt;
   3. organizează periodic conferinţe de presă;
   4. repartizează procurorii pe compartimentele din cadrul parchetului în funcţie de pregătire, specializare, aptitudinile acestora şi necesitatea bunei funcţionări a parchetului;
   5. elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă tribunal, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele prevăzute;
   6. asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscripţie şi aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;
   7. asigură organizarea judicioasă a muncii şi folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale;
   8. ia măsuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activităţii proprii şi a activităţii celorlalte parchete din circumscripţie;
   9. reprezintă parchetul de pe lângă tribunal în relaţiile de serviciu cu alte instituţii, organisme şi organizaţii de acelaşi nivel de competenţă, precum şi în relaţiile cu mass-media;
   10. examinează trimestrial datele statistice şi operative în ansamblu şi pe compartimente de muncă, iar semestrial analizează cu toţi procurorii rezultatele muncii în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării lipsurilor;
   11. repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;
   12. dispune măsurile care se impun pentru desfăşurarea activităţii judiciare în condiţii bune, potrivit legii;
   13. participă la şedinţele de analiză a soluţiilor pronunţate de tribunal;
   14. organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
   15. asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei;
   16. organizează primirea în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor;
   17. stabileşte, cu avizul conform al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numărul informaticienilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal;
   18. convoacă colegiul de conducere al parchetului de pe lângă tribunal şi prezidează şedinţele acestuia;
   19. convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal;
   20. recomandă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie numirea procurorilor în funcţiile de conducere, potrivit legii;
   21. este ordonator terţiar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate parchetului de pe lângă tribunal, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare; coordonează elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lângă tribunal şi al parchetelor de pe lângă judecătoriile din raza parchetului de pe lângă tribunal şi asigură transmiterea acestuia către parchetul de pe lângă curtea de apel;
   22. coordonează, controlează şi răspunde de buna administrare a parchetului unde funcţionează, precum şi a parchetelor din circumscripţie;
   23. verifică ca procurorii cu funcţii de conducere ai parchetelor de pe lângă tribunal, tribunalele pentru minori şi familie şi judecătoriile din circumscripţie să repartizeze dosarele procurorilor ţinând cont, în principal, de următoarele criterii: specializarea, aptitudinile, experienţa, numărul de dosare aflate în lucru şi gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese, precum şi alte situaţii deosebite;
   24. evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală sau a activităţii judiciare şi, acolo unde se impune, ia măsuri urgente pentru înlăturarea deficienţelor şi eficientizarea activităţii;
   25. asigură controlul şi răspunde de exactitatea datelor şi informaţiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   26. desemnează prim-procurorul adjunct la conducerea Biroului informaţiilor clasificate.
   (2) Atribuţiile specifice de ordonator terţiar de credite pot fi delegate managerului economic.
   Art. 83. - Prim-procurorul adjunct are următoarele atribuţii:
   a) duce la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile prim-procurorului parchetului, coordonând şi controlând activitatea secţiilor şi a altor compartimente, conform repartizării dispuse prin ordin de către acesta;
   b) soluţionează dosarele şi lucrările repartizate de prim-procurorul parchetului;
   c) înlocuieşte prim-procurorul pe perioada absenţei temporare a acestuia, în cazul în care a fost desemnat, exercitând atribuţiile care îi revin în această calitate;
   d) prezintă spre aprobare prim-procurorului obiectivele şi activităţile care urmează a fi incluse în programul de activitate semestrial;
   e) coordonează participarea procurorilor de la parchetele din circumscripţie la şedinţele de judecată;
   f) coordonează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă tribunal la şedinţele de judecată şi urmăreşte pregătirea procurorilor pentru acestea;
   g) participă la şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor şi răspunde de examinarea temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi de declararea căilor de atac, potrivit legii;
   h) ia măsuri pentru studierea şi rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi propune tematici pentru învăţământul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchete;
   i) asigură studierea practicii instanţelor de judecată şi organizează sesizarea cazurilor de aplicare neunitară a unor dispoziţii legale, acţionând, după caz, cu propuneri pentru recurs în interesul legii;
   j) răspunde de activitatea de documentare juridică şi urmăreşte dotarea şi funcţionarea în bune condiţii a cabinetelor de documentare;
   k) exercită controlul operativ curent asupra lucrărilor efectuate în cadrul compartimentelor de care răspunde;
   l) participă la judecarea unor cauze atunci când consideră necesar sau din dispoziţia prim-procurorului;
   m) participă la întocmirea lucrărilor de sinteză şi la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă tribunal şi analizează, când este cazul, activitatea secţiei judiciare;
   n) primeşte cetăţenii în audienţă şi rezolvă sesizările, reclamaţiile şi plângerile repartizate;
   o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau ale procurorului ierarhic superior;
   p) răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-o).
   Art. 84. -(1) Procurorul şef secţie exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 20 alin. (3).
   (2) Procurorul şef serviciu şi procurorul şef birou exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 20 alin. (5).
   Art. 85. -(1) Parchetele de pe lângă tribunale au următoarea structură:
   A. Secţia de urmărire penală;
   B. Secţia judiciară;
   C. Departamentul economico-financiar şi administrativ.
   (2) La parchetele de pe lângă tribunale pot fi înfiinţate secţii, servicii şi birouri, potrivit legii.
   (3) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti funcţionează, de asemenea, Secţia de supraveghere a urmăririi penale, iar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, Secţia maritimă şi fluvială.
   (4) Secţiile, serviciile şi birourile sunt conduse de procurori şefi.

   CAPITOLUL II
 Secţia de urmărire penală

   Art. 86. - Secţia de urmărire penală este condusă de un procuror şef secţie, iar procurorii din cadrul acestei secţii au următoarele atribuţii:
   a) efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competenţa lor şi sesizează instanţa de judecată competentă; pot participa la şedinţele de judecată, în condiţiile legii;
   b) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală;
   c) urmăresc modul de apărare a drepturilor şi intereselor minorilor, precum şi ale persoanelor puse sub interdicţie, de organele şi instituţiile judeţene;
   d) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-c).

   CAPITOLUL III
 Secţia de supraveghere a urmăririi penale

   Art. 87. - Secţia de supraveghere a urmăririi penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti este condusă de un procuror şef secţie, iar procurorii din cadrul acestei secţii au următoarele atribuţii:
   a) exercită supravegherea activităţii de urmărire penală efectuate de organele de cercetare penală; sesizează instanţele de judecată şi pot participa la şedinţele de judecată, în condiţiile legii;
   b) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a).

   CAPITOLUL IV
 Secţia judiciară

   Art. 88. -(1) Secţia judiciară este condusă de un procuror sef secţie, iar procurorii din cadrul acestei secţii au următoarele atribuţii:
   a) asigură şi urmăresc pregătirea şi participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale şi civile, în cazurile prevăzute de lege;
   b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de tribunal;
   c) identifică cazurile de aplicare neunitară a legii şi fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;
   d) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau ale procurorului ierarhic superior;
   e) răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-d).
   (2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti funcţionează o secţie judiciară penală şi o secţie judiciară civilă care exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

   CAPITOLUL V
 Secţia maritimă şi fluvială

   Art. 89. - Secţiile maritime şi fluviale ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de art. 86 şi art. 88 alin.(1), cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instanţă de secţiile maritime şi fluviale ale tribunalelor.

   CAPITOLUL VI
 Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă
tribunalele pentru minori şi familie

   Art. 90. -(1) Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie exercită în mod corespunzător atribuţiile ce revin parchetelor de pe lângă tribunale şi parchetelor de pe lângă judecătorii în cauzele cu minori.
   Art. 91. - Prim-procurorul are următoarele atribuţii:
   a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor de serviciu;
   b) elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele prevăzute;
   c) reprezintă parchetul de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie în relaţiile de serviciu cu alte instituţii, organisme şi organizaţii de acelaşi nivel de competenţă, precum şi în relaţiile cu mass-media;
   d) dispune măsurile care se impun pentru desfăşurarea activităţii judiciare în condiţii bune, potrivit legii;
   e) participă la analiza soluţiilor pronunţate de tribunalul pentru minori şi familie;
   f) organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie;
   g) asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei;
   h) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor.

   TITLUL VI
Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă judecătorii

   CAPITOLUL I
 Conducerea şi structura parchetelor de pe lângă judecătorii

   Art. 92. -(1) Parchetele de pe lângă judecătorii sunt conduse de prim-procurori, ajutaţi, în cazul unităţilor mari, de prim-procurori adjuncţi.
   (2) Prim-procurorul adjunct acţionează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de prim-procuror, coordonând şi controlând activitatea compartimentelor parchetului, repartizate de acesta.
   (3) În perioada absenţei prim-procurorului, înlocuitorul său de drept este prim-procurorul adjunct. În cazul în care nu există funcţia de prim-procuror adjunct, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal va desemna, în scris, la propunerea prim-procurorului parchetului de pe lângă judecătorie, pentru situaţia absenţei, un înlocuitor, cu acordul acestuia, ale cărui acte procedurale vor fi confirmate de procurorul ierarhic superior.
   (4) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnătură prim-procurorului adjunct sau, după caz, altui procuror.
   (5) Prim-procurorul îndeplineşte următoarele atribuţii:
   a) organizează, conduce, coordonează şi răspunde de activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin parchetului de pe lângă judecătorie, potrivit legii şi ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
   b) conduce compartimentul de informare şi relaţii publice şi desemnează un purtător de cuvânt;
   c) repartizează, acolo unde este cazul, procurorii pe activităţi în cadrul parchetului, în funcţie de pregătirea, specializarea şi aptitudinile acestora şi de necesitatea bunei funcţionări a parchetului;
   d) dispune măsurile care se impun pentru desfăşurarea activităţii judiciare în condiţii bune, potrivit legii;
   e) participă la şedinţa de analiză a soluţiilor pronunţate de judecătorie;
   f) organizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;
   g) asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei;
   h) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor, precum şi activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamaţiilor şi plângerilor;
   i) exercită controlul asupra activităţii compartimentelor auxiliare de specialitate;
   j) repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate.
   (6) Prim-procurorul adjunct are următoarele atribuţii:
   a) duce la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile prim-procurorului parchetului, coordonând şi controlând activitatea compartimentelor, conform repartizării dispuse prin ordin de către acesta;
   b) soluţionează dosarele şi lucrările repartizate de prim-procurorul parchetului;
   c) prezintă spre aprobare prim-procurorului obiectivele şi activităţile care urmează a fi incluse în programul de activitate semestrial;
   d) organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătorie la şedinţele de judecată şi urmăreşte pregătirea procurorilor pentru acestea;
   e) organizează şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor şi răspunde de examinarea legalităţii hotărârilor judecătoreşti şi de declararea căilor de atac, potrivit legii;
   f) participă la şi sprijină activitatea de perfecţionare profesională şi de instruire a procurorilor stagiari;
   g) asigură studierea practicii instanţelor de judecată şi organizează sesizarea cazurilor de aplicare neunitară a unor dispoziţii legale acţionând, după caz, cu propuneri pentru recurs în interesul legii;
   h) exercită controlul operativ curent asupra lucrărilor efectuate în cadrul compartimentelor de care răspunde;
   i) participă la judecarea unor cauze atunci când consideră necesar sau din dispoziţia prim-procurorului;
   j) primeşte cetăţenii în audienţă şi rezolvă sesizările, reclamaţiile şi plângerile repartizate;
   k) răspunde de activitatea compartimentelor auxiliare de specialitate urmărind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului prim-procurorului.
   Art. 93 - (1) La Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi funcţionează Secţia maritimă şi fluvială, care îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de art. 86 şi art. 88 alin. (1), cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instanţă de secţia maritimă şi fluvială a judecătoriei.
   (2) Secţia este condusă de un procuror şef secţie.
   (3) Procurorul şef secţie exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 20 alin. (3).

   CAPITOLUL II
 Atribuţiile parchetelor de pe lângă judecătorii

   Art. 94. - Parchetele de pe lângă judecătorii exercită următoarele atribuţii:
   a) efectuează urmărirea penală şi sesizează instanţele de judecată în cauzele date prin lege în competenţa lor; pot participa la şedinţele de judecată, în condiţiile legii;
   b) exercită supravegherea activităţii de urmărire penală efectuată de organele de cercetare penală în cauzele prevăzute de lege;
   c) ţin evidenţa cauzelor prevăzute la lit. b), în care s-a dispus începerea urmăririi penale, şi urmăresc soluţionarea operativă şi temeinică a acestora;
   d) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală;
   e) soluţionează plângerile împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală în cauzele în care se exercită supravegherea activităţii de urmărire penală şi rezolvă conflictele de competenţă între organele de cercetare penală, potrivit legii;
   f) urmăresc modul de apărare a drepturilor şi intereselor minorilor, precum şi ale persoanelor puse sub interdicţie, de instituţiile şi organele locale;
   g) exercită acţiunea civilă în cazurile prevăzute de lege;
   h) asigură participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale şi civile, în cazurile prevăzute de lege;
   i) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie;
   j) examinează, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispoziţia organelor ierarhic superioare, hotărârile judecătoreşti definitive şi, după caz, irevocabile şi fac propuneri pentru atacarea lor cu recurs în interesul legii;
   k) realizează activităţile prevăzute de lege ori de alte acte normative privind pregătirea procurorilor stagiari, precum şi cele de perfecţionare profesională a personalului;
   l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau ale procurorului ierarhic superior.

   TITLUL VII
Organizarea şi funcţionarea parchetelor militare

   CAPITOLUL I
 Conducerea şi structura parchetelor militare

  Art. 95. -(1) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti este condus de procurorul general militar, ajutat de procurorul general militar adjunct, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi parchetele de pe lângă tribunalele militare, de un prim-procuror militar, ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
   (2) Prevederile art. 72, 73, 82, 83 şi ale art. 92 alin. (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.
   (3) În cadrul acestor parchete funcţionează personal militar, angajat al Ministerului Apărării, cu desfăşurarea activităţii în parchetele militare.
   Art. 96. -(1) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti are următoarea structură:
   A. Secţia de urmărire penală;
   B. Secţia judiciară;
   C. Biroul de documente clasificate.
   (2) Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti are următoarea structură:
   A. Secţia de urmărire penală;
   B. Secţia judiciară;
   C. Biroul de documente clasificate.
   (3) Secţiile sunt conduse de procurori militari şefi secţie care exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 41 alin. (3).
   (4) Compartimentul de informaţii clasificate se organizează şi funcţionează potrivit ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind protecţia de către Ministerul Public a informaţiilor clasificate, precum şi în baza Hotărârii Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 781/2002.

   CAPITOLUL II
 Atribuţiile parchetelor militare

   Art. 97. -(1) Parchetele militare îndeplinesc, în raport de activităţile specifice şi competenţa materială proprie, stabilită de lege, atribuţiile prevăzute pentru parchetele civile corespunzătoare.
   (2) Secţia de urmărire penală şi anticorupţie şi Secţia judiciară ale Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti exercită în mod corespunzător activităţile prevăzute în art. 76 şi art. 78 alin. (1).
   (3) Secţia de urmărire penală şi anticorupţie şi Secţia judiciară ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti exercită în mod corespunzător activităţile prevăzute în art. 86 şi art. 88 alin. (1), iar parchetele de pe lângă tribunalele militare, pe cele prevăzute în art. 94, conform legii.

   TITLUL VIII
Colegiile de conducere şi adunările generale ale procurorilor

   CAPITOLUL I
 Colegiile de conducere

   Art. 98. -(1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează colegiul de conducere care hotărăşte asupra problemelor generale ale Ministerului Public.
   (2) În cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel, parchetelor de pe lângă tribunale, parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie, al parchetelor militare, precum şi al parchetelor de pe lângă judecătorii funcţionează colegii de conducere care avizează problemele generale ale parchetelor.
   (3) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri.
   Art. 99. - Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general, prim-adjunctul acestuia şi 5 procurori desemnaţi în adunarea generală a procurorilor.
   Art. 100. -(1) Colegiile de conducere de la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale pentru minori şi familie, judecătorii şi de la parchetele militare au următoarea componenţă:
   a) la parchetele de pe lângă curţile de apel: procurorul general şi 6 procurori, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor;
   b) la parchetele de pe lângă tribunale: prim-procurorul şi 6 procurori, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor;
   c) la parchetele de pe lângă tribunale specializate şi judecătorii: prim-procurorul şi 2 sau 4 procurori aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a procurorilor.
   (2) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se întocmesc liste cu toţi procurorii parchetului, cu excepţia procurorului general sau, după caz, a prim-procurorului, precum şi a celor care declară în prealabil că nu înţeleg să facă parte din colegiu.
   (3) Listele întocmite potrivit alin. (2) se înmânează procurorilor prezenţi. Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret.
   (4) Fiecare procuror exprimă un număr de voturi egal cu numărul membrilor aleşi ai colegiului de conducere stabilit de lege.
   (5) La parchetele la care funcţionează secţii, membrii colegiului de conducere se aleg, de regulă, din secţii diferite.
   (6) Sunt declaraţi aleşi membri ai colegiului de conducere procurorii care obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate.
   (7) Procedura de votare se repetă în cazul în care la primul tur de scrutin nu au fost aleşi toţi membrii colegiului de conducere.
   (8) La următorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, un număr de procurori mai mare cu cel puţin unu faţă de numărul locurilor rămase neocupate în colegiul de conducere. Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător la fiecare tur de scrutin.
   (9) În cazul în care la parchetele de pe lângă judecătorii şi tribunale specializate numărul procurorilor este mai mic de 3, atribuţiile colegiului de conducere se exercită de prim-procurorul parchetului.
   Art. 101. -(1) Colegiul de conducere dezbate problemele generale de conducere a parchetului şi adoptă hotărâri menite să asigure buna funcţionare a acestuia.
   (2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşoară activitatea în şedinţe care se convoacă de către procurorul general sau de către cel puţin 3 dintre membrii acestuia, trimestrial sau ori de câte ori se apreciază necesar să consulte membrii acestui organism în luarea, în condiţiile legii, a unor decizii privind:
   a) informarea în legătură cu situaţia criminalităţii, ce se prezintă Parlamentului României, Preşedintelui României, Guvernului, ministrului justiţiei, precum şi mass-mediei;
   b) proiectele rapoartelor privind activitatea Ministerului Public;
   c) rezultatele unor controale dispuse de ministrul justiţiei ori de procurorul general şi măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea greşelilor şi a neajunsurilor constatate;
   d) cazurile de aplicare neuniformă a legii în activitatea unor parchete;
   e) deontologia profesională şi starea disciplinară în structurile Ministerului Public;
   f) baza materială a parchetelor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului;
   g) problemele economico-financiare sau administrative;
   h) relaţiile Ministerului Public cu celelalte autorităţi publice şi măsurile necesare pentru perfecţionarea colaborării cu acestea.
   Art. 102. -(1) Colegiul de conducere se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
   (2) Colegiul de conducere este convocat de procurorul general sau, după caz, de prim-procurorul parchetului.
   (3) Secretariatul şedinţelor este asigurat de un procuror desemnat de conducătorul structurii de parchet.
   (4) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de un procuror desemnat de procurorul general sau, după caz, de prim-procurorul parchetului.
   (5) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunal, la şedinţele colegiului de conducere pot participa şi procurorii şefi secţie sau alţi procurori care nu sunt membri ai acestuia, fără drept de vot.
   (6) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la parchetele de pe lângă curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic al parchetului, cu vot consultativ.
   (7) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale parchetelor de pe lângă curţile de apel, tribunale şi tribunale specializate pot fi invitaţi şi procurori de la alte parchete, care nu au drept de vot.
   (8) Şedinţele colegiului de conducere nu sunt publice.
   (9) Colegiul de conducere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.
   (10) Dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.
   (11) Procesele-verbale încheiate se păstrează într-o mapă specială de către primul-grefier sau, după caz, de un grefier desemnat de procurorul general sau prim-procurorul parchetului.

   CAPITOLUL II
 Adunările generale ale procurorilor

   Art. 103. -(1) Adunarea generală a procurorilor este compusă din toţi procurorii în funcţie ai parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum şi cei delegaţi sau detaşaţi la alte parchete.
   (2) Adunarea generală a procurorilor are următoarele atribuţii:
   a) dezbate activitatea anuală desfăşurată de parchete;
   b) alege, în condiţiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
   c) dezbate probleme de drept;
   d) iniţiază procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii;
   e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
   f) alege şi revocă, în condiţiile legii, membrii colegiului de conducere.
   (3) Adunarea generală a procurorilor este legal constituită în prezenţa majorităţii procurorilor în funcţie, cu excepţia situaţiei în care se aleg membrii Consiliului Superior al Magistraturii, când este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul procurorilor în funcţie.
   (4) Adunările generale ale procurorilor se organizează anual sau ori de câte ori este necesar.
   (5) Adunările generale ale procurorilor se convoacă după cum urmează:
   a) adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se convoacă şi este prezidată de către procurorul general. În lipsa procurorului general, adunarea generală este prezidată de prim-adjunctul ori adjunctul acestuia;
   b) adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel se convoacă şi este prezidată de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;
   c) adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunal se convoacă şi este prezidată de prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal;
   d) adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie se convoacă şi este prezidată de prim-procurorul acestui parchet;
   e) adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie se convoacă şi este prezidată de prim-procurorul acestui parchet.
   (6) Adunările generale ale procurorilor se convoacă şi la solicitarea unei treimi din numărul procurorilor care fac parte din aceasta.
   (7) Adunările generale ale procurorilor se pot convoca şi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al parchetului.
   (8) Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală este prezidată de procurorul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu şi-a depus candidatura pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, şi este organizată de colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, de colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curţile de apel.
   (9) În cadrul adunării generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la alegerea membrului pentru Consiliul Superior al Magistraturii participă şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
   (10) Hotărârile adunărilor generale se iau cu votul majorităţii membrilor, cu excepţiile prevăzute de lege.
   (11) Secretariatul şedinţelor este asigurat de un procuror desemnat.
   Art. 104. - Hotărârile adunărilor generale se consemnează într-un registru special ţinut la fiecare parchet.